Chuyển tới nội dung

Giới thiệu

1. Quyết định thành lập
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1924/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 13 tháng 10 năm 2010 về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội”.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: TS. Trần Minh Nguyệt

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thành

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 13, trong đó có 01 PGS.TS,  04 tiến sĩ, 05 thạc sĩ và 02 kỹ sư, 01 cử nhân

3. Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được quy định ban hành theo QĐ số 1972/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 6 năm 2018

4. Những thành tích đạt được
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2019 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm

Danh hiệu đạt được

Năm 2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Năm 2019

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

Bằng khen bộ trưởng

Năm 2020

Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Tập thể lao động xuất sắc năm 2020

Năm 2021

Tập thể lao động xuất sắc năm 2021

Cờ thi đua của Bộ Tài Nguyên và Môi trường năm 2021

Năm 2022

Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

5. Địa chỉ liên hệ
Phòng 309, 310B, 311 - Nhà B, Số 41A, đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Email: phongkhaothi@hunre.edu.vn