Chuyển tới nội dung

Năm học 2021-2022

30.06.2021

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 

1.1 Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

1.2 Chất lượng giáo dục thực tế

a) Thông tin về quy mô đào tạo hiện tại (Biểu mẫu 18A)

b) Thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường (Biểu mẫu 18B)

c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành (Biểu mẫu 18C)

d) Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn (Biểu mẫu 18D)

e) Đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ Thạc sĩ (Biểu mẫu 18E)

h) Hội nghị hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức (Biểu mẫu 18H)

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (Biểu mẫu 18I)

k) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo (Biểu mẫu 18K)

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1 Công khai thông tin về cơ sở vật chất

a) Thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng (Biểu mẫu 19A)

b) Thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu (Biểu mẫu 19B)

c) Thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu (Biểu mẫu 19C)

d) Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên (Biểu mẫu 19D)

2.2 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

a) Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20A)

b) Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành (Biểu mẫu 20B)

c) Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi (Biểu mẫu 20C)

3. Công khai thu chi  tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (Biểu mẫu 21)