Chuyển tới nội dung

Quyết định về việc sửa dổi, bổ sung một số điều trong Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, kết thúc học phần

22.06.2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về việc định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 2807/QĐ-TĐHH , ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bài viết khác